MegaMocne przedszkolaki

Tytuł projektu: „MegaMocna przedszkolaki”

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie o 204 liczby miejsc edukacji przedszkolnej w Gdańsku w niepublicznym przedszkolach prowadzonych przez Stowarzyszenie DyNaMo poprzez:

1. zwiększenie liczby miejsc o 50 w oddziale przedszkolnym MegaMocni CHEŁM,

2. stworzenie nowych 34 miejsc w nowym oddziale przedszkolnym MegaMocni STOGI

3. stworzenie 120 nowych miejsc w nowej placówce MegaMocni SUCHANINO.

4. dostosowanie 7 miejsc edukacji przedszkolnej do osób niepełnosprawnych lub o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówce MegaMocni ZASPA.

Projekt realizowany jest w okresie od 2016-03-01 do 2018-12-31

Wartość projektu: 3 363 145,56 zł

Z tego z Funduszy Europejskich: 2 858 673,73 zł

Nasza oferta:

Nasza oferta obejmuje:

1. podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w/w OWP w zakresie:

a. kompetencji kluczowych poprzez:

I. wprowadzenie obowiązkowej nauki języka obcego dla wszystkich dzieci korzystających z OWP.

II. wdrożenie innowacyjnego programu edukacyjnego KLUCZ DO UCZENIA SIĘ rozwijającego kompetencje matematyczne i naukowo-technicznych,

III. wprowadzenie zajęć z robotyki i warsztatów laboratoryjnych (Zajęcia w ramach projektu "MegaMocne Przedszkolaki" trwają do czerwca 2018 r.)

b. wyrównywania deficytów rozwojowych poprzez objęcie dzieci grupową terapią logopedyczną, w tym wspomaganą ICT.

2. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez objęcie 20 nauczycieli doskonaleniem zawodowym w zakresie potrzeb dzieci.

3. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w 4 placówkach prowadzonych przez OWP poprzez ich remonty, modernizację i doposażenie.

Dla kogo:
Odbiorcami bezpośrednimi będą dzieci oraz nauczyciele.Odbiorcami pośrednimi projektu będą opiekunowie prawni dzieci (korzystający ze szkoleń i oprogramowania ICT do terapii logopedycznej).
Rekrutacja:

Aby wziąć udział w rekrutacji należy: wypełnić oraz dostarczyć osobiście lub pocztą elektroniczną do wybranej placówki formularz rekrutacyjny z załącznikami.

Zaspa – ul. Startowa 4a, 80-461 Gdańsk, biuro@megamocnizaspa.pl,

Chełm – ul. Cieszyńskiego 1a, 80-809 Gdańsk, biuro@megamocnichelm.pl,

Stogi – ul. Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk, biuro@megamocnistogi.pl,

Suchanino – ul. Noskowskiego 1, 80-170 Gdańsk, biuro@megamocnisuchanino.pl.

Uwaga!

Samo dostarczenie dokumentów aplikacyjnych nie jest jednoznaczne z dostaniem się do Projektu, jednak jest to etap niezbędny do udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu decydują kryteria zgodne z regulaminem projektu: Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie

logo.jpg

#

MEGAMOCNI. Wszelkie prawa zastrzeżone

Współpracują z nami:

  • #
  • #
  • #

  • #

  •   #

  • #

  • #

  • #

  • #