Program "Klucz do uczenia się"

„Klucz do uczenia się” (Key to Learning) to program oparty na założeniach stworzonych przez „Mozarta psychologii Lwa Wygotskiego – wybitnego rosyjskiego psychologa, którego prace były zakazane w stalinowskiej Rosji, a dziś są inspiracją dla wielu programów edukacyjno-rozwojowych.

Autorzy programu Galina Dolya oraz David Higgins mówią, iż dzięki Kluczowi „umysł się otwiera, nauka staje się przyjemnością, a kreatywność kwitnie.”

Wynika to z tego, że Wygotski uważał, iż edukacja nie polega na samym przyswojeniu określonej wiedzy, ale na rozwijaniu u dzieci umiejętności poznawczych. Podstawą jego edukacji jest odpowiedź na pytanie „jak”, zamiast pytania „co”.

Program „Klucz do uczenia się” to szczególna edukacja dzieci przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych, ponieważ to w tych pierwszych latach edukacji dziecko bardzo szybko się uczy – dzięki programowi zdobywa wiedzę i umiejętności, ale też uczy się, jak wiedzę zdobywać.

Zdolność dziecka do jasnego i kreatywnego myślenia, planowania, realizowania tych planów i komunikacji jest o wiele ważniejsza od wiedzy jako takiej. Przyswajanie wiedzy będzie bowiem nieporównywalnie łatwiejsze, jeśli wiemy, jak się uczyć.

Kluczowymi umiejętnościami, jakie dziecko musi rozwijać, aby osiągnąć sukces w szkole oraz dalszym życiu są umiejętności: samoregulacji, poznawcze oraz komunikatywne.

UMIEJĘTNOŚĆ SAMOREGULACJI – dziecko uczy się umiejętności tworzenia i realizacji planów oraz zachowań niezbędnych do skutecznego uczenia się. Dzięki ukształtowaniu takich zachowań dziecko nabywa zdolność kierowania własnymi myślami w sposób świadomy, celowy i zaplanowany.

UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE – to rozwój intelektualny i kreatywny. Program "Klucz do uczenia się" rozwija u dziecka wszystkie rodzaje inteligencji: od matematyczno-logicznej, po ruchową czy muzyczną. Oprócz rozwoju intelektualnego program koncentruje się również na rozwoju kreatywności, czyli umiejętności znajdowania oryginalnych rozwiązań problemów.

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKATYWNE – to nabywanie przez dziecko umiejętności rozumienia innych i bycia zrozumiałym. W tym celu dzieci pracują oraz bawią się w grupach, razem podejmując refleksję nad porażkami i świętując sukcesy.

Program podzielony jest na moduły tematyczne, z których każdy odpowiedzialny jest za rozwój poszczególnych kompetencji. „Klucz do uczenia się” jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego ustalonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

#

MEGAMOCNI. Wszelkie prawa zastrzeżone

Współpracują z nami:

  • #
  • #
  • #

  • #

  •   #

  • #

  • #

  • #

  • #