Regulamin i statut

Statut Przedszkola i Żłobka MegaMocni Zaspa


Regulamin Niepublicznego Przedszkola Artystyczno – Logopedycznego MegaMocni

 1. 1. Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne MegaMocni przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
 2. 2. Przedszkole jest czynne 12 miesięcy w roku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. 3. Przedszkole sprawuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku w godzinach od 06:30 do 17:30.
 4. 4. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola i złożenie jej w placówce oraz zawarcie umowy.
 5. 5. Przyjęcie dziecka do przedszkola następuje na podstawie umowy o sprawowanie opieki, zawartej pomiędzy stronami, tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (prawnych opiekunów), a dyrektorem przedszkola lub osobą reprezentującą organ prowadzący przedszkole.
 6. 6. Przyjęcie dziecka do przedszkola może nastąpić w trakcie całego roku kalendarzowego, w miarę wolnych miejsc.
 7. 7. W przypadku gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc, o kolejności zapisu dziecka decyduje dyrektor i organ prowadzący przedszkole.
 8. 8. Codzienną organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora placówki, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
 9. 9. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności mają prawo do:
  a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego uwzględniającego ich potrzeby i zainteresowania;
  b) akceptacji takim jakimi są;
  c) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, czy zaniedbania ze strony dorosłych;
  d) poszanowania godności i własności osobistej;
  e) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju;
  f) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;
  g) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy;
  h) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym;
  i) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia;
  j) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.
 10. 10. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek punktualnie przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki osobiście lub upoważnić do odbioru osobę trzecią (wymagane jest pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica), osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice (prawni opiekunowie) przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę).
 11. 11. Osobom nietrzeźwym dzieci nie są wydawane.
 12. 12. Do przedszkola mogą uczęszczać jedynie dzieci w niebudzącym wątpliwości stanie zdrowia (w innym przypadku nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka do grupy w danym dniu). Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są, na prośbę dyrektora lub nauczyciela, przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.
 13. 13. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są informować o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych a także zgłaszać opiekunowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne.
 14. 14. Opłatę wpisową, bezzwrotną, która doliczona jest do pierwszego czesnego.
 15. 15. Za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice uiszczają comiesięczną opłatę, której wysokość regulowana jest zawartą umową o sprawowanie opieki.
 16. 16. Czesne oraz opłatę za wyżywienie należy opłacać do 10-tego dnia każdego miesiąca „z góry” na indywidualny numer konta, wygenerowany przez portal iprzedszkole, organu prowadzącego, tj. Stowarzyszenia Twórczego Rozwoju DyNaMo.
 17. 17. W przypadku nieobecności dziecka, stawka za wyżywienie podlega zwrotowi. Warunkiem zwrotu stawki żywieniowej jest powiadomienie placówki o nieobecności dziecka najpóźniej do godziny 7:30. Nieobecność dziecka należy zgłosić w panelu iprzedszkole.
 18. 18. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przynoszone przez dzieci do placówki.
 19. 19. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się ze Statutem Przedszkola.

#

MEGAMOCNI. Wszelkie prawa zastrzeżone

Współpracują z nami:

 • #
 • #
 • #

 • #

 •   #

 • #

 • #

 • #

 • #